۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
EnglishEnglish
دفترتجهیز
Right
 
L
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse RightmenuRightmenu
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه‌بندي دفاتر تجهيز منابع</span>منطقه‌بندي دفاتر تجهيز منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه جنوب</span>منطقه جنوب
فهرست اعضاء
صورتجلسات
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه شمال غرب</span>منطقه شمال غرب
فهرست اعضاء
صورتجلسات
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه شمال</span>منطقه شمال
فهرست اعضاء
اطلاعات تماس
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه مركزي</span>منطقه مركزي
فهرست اعضاء
صورتجلسات
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه شرق</span>منطقه شرق
فهرست اعضاء
صورتجلسات
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منطقه غرب</span>منطقه غرب
فهرست اعضاء
صورتجلسات
اطلاعات تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين سرمايه‌گذاري غيردولتي</span>قوانين سرمايه‌گذاري غيردولتي
ماده 20 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی
دستور العمل ماده 20 قانوان الحاق ( مصوب 1396/12/28)
قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44
قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب
قانون مشاركت دولتي-خصوصي، ماده 194 قانون برنامه پنجم
خريد تضميني آب/پساب، ماده 142 قانون برنامه پنجم
نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق آبی کوچک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري</span>فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري
سرمایه‌گذاری در طرح‌های بیع متقابل، BOO و BOT
سرمایه‌گذاری در طرح‌های فاینانس خارجی
Investement opprtunities in BOO and BOT projects
فرصت های سرمایه گذاری در طرح های واگذاری مشمول تبصره 19 قانون بودجه 1397
لیست سرمایه گذاران مشارکتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه‌هاي بانك توسعه اسلامي</span>پروژه‌هاي بانك توسعه اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح فاضلاب مشهد</span>طرح فاضلاب مشهد
یادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تامین آب شرب شهر قم</span>تامین آب شرب شهر قم
یادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح فاضلاب شهرهای قم و کاشان</span>طرح فاضلاب شهرهای قم و کاشان
یادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه فاضلاب روستاهاي اولويت‌دار كشور</span>پروژه فاضلاب روستاهاي اولويت‌دار كشور
يادداشت تفاهم‌نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه فاضلاب منطقه غربي تهران</span>پروژه فاضلاب منطقه غربي تهران
يادداشت تفاهم‌نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاسيسات فاضلاب شهرهاي اولويت‌دار فارس</span>تاسيسات فاضلاب شهرهاي اولويت‌دار فارس
يادداشت تفاهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه‌هاي بانك اكو</span>پروژه‌هاي بانك اكو
پروژه فاضلاب شهريار
پروژه فاضلاب بيرجند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه‌هاي بانك جهاني</span>پروژه‌هاي بانك جهاني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهواز و شیراز</span>اهواز و شیراز
PAD اهواز و شیراز
موافقتنامه وام اهواز و شیراز
موافقتنامه پروژه اهواز
موافقتنامه پروژه شیراز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شهرهای شمالی</span>شهرهای شمالی
PAD شهرهای شمالی
موافقتنامه وام
موافقتنامه پروژه گیلان
موافقتنامه پروژه مازندران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فاضلاب تهران</span>فاضلاب تهران
موافقتنامه وام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهاي BOO و BOT</span>قراردادهاي BOO و BOT
فرآیند تنظیم قرارداد BOO و BOT
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب / پساب از تصفيه‌خانه‌ها </span>نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب / پساب از تصفيه‌خانه‌ها
مصوبه وزير محترم نيرو
موافقت‌نامه قرارداد تضمين خريد
شرايط عمومي قرارداد
شرايط خصوصي قرارداد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب از تأسيسات نمك‌زدائي </span>نمونه قراردادهاي تضمين خريد آب از تأسيسات نمك‌زدائي
مصوبه وزير
موافقت‌نامه قرارداد خريد تضميني
شرايط عمومي قرارداد
شرايط خصوصي قرارداد
چارچوب گزارش توجیهی فنی- مالی طرح های BOO و BOT ( نشریه 01)
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT،ROT (نشریه 03)
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری به روش BOO/BOT/ROT( نشریه 04)
دستور العمل ماده 20 قانوان الحاق ( مصوب 1396/12/28)
فرمت آگهی فراخوان پیش‌ارزیابی در پروژه‌های BOT
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOT
فرمت آگهی فراخوان پیش‌ارزیابی در پروژه‌های BOO
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOO
فرمت اسناد ارزیابی کیفی احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب/ فاضلاب به روش BOT
فرمت انگلیسی اسناد ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب/ فاضلاب به روش BOT
استاندارد ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب‌شیرین‌کن‌ه
استاندارد ویژگی‌های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب‌شیرین‌کن‌ها
دستورالعمل فرآیندهای فرآوری تصفیه و اصلاح کیفیت در سامانه های نمک زدایی به روش غشایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اوراق بهادار اسلامي (صكوك)</span>اوراق بهادار اسلامي (صكوك)
تعريف اوراق بهادار اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اوراق اجاره</span>اوراق اجاره
دستور‌العمل اوراق اجاره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اوراق مشاركت</span>اوراق مشاركت
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
آيين نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
فلوچارت اوراق مشاركت
راهنماي تهيه گزارش توجيهي اوراق مشاركت
تبصره 6 قانون بودجه سال 93- اوراق مشاركت
آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 93
ذستورالعمل حسابداري اوراق مشاركت
فرم عملكرد اوراق مشاركت سال 1392
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اوراق اسناد خزانه اسلامي</span>اوراق اسناد خزانه اسلامي
تبصره 6 قانون بودجه سال 93- بند ط اسناد خزانه
آيين نامه اجرايي اوراق اسناد خزانه اسلامي
جدول معرفي طلبكاران اسناد خزانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قراردادهاي بيع متقابل</span>قراردادهاي بيع متقابل
فرآيند تنظيم قرارداد بيع متقابل
راهنمای تهیه گـــزارش توجــیهی فنی- مالی اجرای طرح های فاضلاب به روش بیع متقابل( نشریه 02)
فرمت آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های بیع متقابل
راهنمای تهیه اسناد ارزیابی کیفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صندوق توسعه ملي</span>صندوق توسعه ملي
نظام‌نامه شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات
فرآيند پذيرش، بررسي و تاييد طرح‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروژه های آبفای کشور</span>پروژه های آبفای کشور
پروژه ایجاد تاسیسات فاضلاب روستاهای اولویت دار کشور
پروژه ظرفیت سازی و آموزش نیروی انسانی بخش آب و فاضلاب در ایران
پروژه تدوین استراتژی ملی سرمایه گذاری فاضلاب
پروژه مطالعه بهینه سازی سازمانی بخش آب و فاضلاب ایران
پروژه ارزیابی ساختار و طرح ارتقاء شرکتهای آبفای اهواز،شیراز،گیلان و مازندران
سمینارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و آئين نامه ها</span>قوانين و آئين نامه ها
آئين نامه تضمين معاملات دولتي
دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
بخشنامه حد نصاب معاملات کوچک متوسط و بزرگ سال 95
دستور العمل بند "و" ماده 1 قانون الحاق(2)
تضمین در قراردادهای مشارکتی
دستورالعمل ماده 20 قانون الحاق
دستور العمل تبصره 1 ماده 7 قانون 20 الحاق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهاي بانك‌ توسعه‌</span>دستورالعملهاي بانك‌ توسعه‌
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستور العملهای بانک جهانی</span>دستور العملهای بانک جهانی
دستور العمل مشاوران(کتاب سبز)
دستور العمل پیمانکاران(کتاب قرمز)
قوانين و دستورالعملهاي بانك توسعه اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نيروگاه هاي برق آبي كوچك</span>نيروگاه هاي برق آبي كوچك
فرآيند سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي برق آبي
دستو العمل بند "ب" ماده (133)
مصوبه تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق آبی سال 95
فرمت آگهي فراخوان مزايده
مجوزهای سرمایه گذاری 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 11 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 25 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 262 تعداد کاربران بر خط 155 تعداد کاربران لاگین بر خط 2
پست الکترونیک: bpf@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal