خانه/ارتباط با ما/تماس با ما
فریبا گلریزان
سمت: مدیر کل دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن: ۸۹۶۰۲۹۰۰
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Golrizan@nww.ir
فریا غلامی
سمت: مسئول دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن: ۸۹۶۰۰۰۰۰ داخلی: ۲۹۰۰
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Feriya.gholami@nww.ir
ملیحه اسکندری
سمت:رئیس گروه توسعه دفتر تجهیز منابع مالی وتوسعه مشارکت
تلفن: ۸۹۶۰۲۹۱۶
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Eskandary@nww.ir
مجید امین
سمت:کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن:۸۹۶۰۲۹۱۲
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Amin@nww.ir
مرتضی برفی
سمت:معاون دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن:۸۹۶۰۲۹۱۱
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Barfi@nww.ir
رامین علیپور
سمت: کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن: ۸۹۶۰۲۹۱۸
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Alipour@nww.ir
مریم زرنگ
سمت:کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن:۸۹۶۰۲۹۲۲
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Mzerang@nww.ir
سعیده رمضانی
سمت:کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن:۸۹۶۰۲۹۱۹
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Ramezani@nww.ir
بهناز درخشانی
سمت: کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن: ۸۹۶۰۲۹۲۴
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Derakhshani@nww.ir
غزاله خوشرو
سمت: کارشناس ارشد دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
تلفن: ۸۹۶۰۲۹۲۴
شماره فکس: ۸۸۹۹۰۱۹۰
پست الکترونیک: Khoshroo@nww.ir