خانه/تجهیز منابع مالی/فاینانس/فاینانس جاری

فاینانس جاری

 عنوانحجمتاریخ ایجاد 
راهنماي تهیه گزارش فنی – مالی تکمیل/ توسعه سامانه هاي جمع آوري و تصفیه فاضلاب با مشارکت ذینفعان (فاینانس جاري)2.37 MB1399/04/07دانلود
قرارداد و شرايط فاينانس داخلي خريد كنتورهاي آب آشاميددني(نسخه word)59.50 KB1398/06/31دانلود
قرارداد اجرا و نصب كنتور55.00 KB1398/06/31دانلود
فرمت فارسی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی194.74 KB1398/06/31دانلود
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان ارزیابی کیفی336.19 KB1398/06/31دانلود
قرارداد و شرايط تعويض كنتورهاي آب آشاميدني (نسخه word)55.00 KB1398/06/31دانلود
موافقتنامه تأمين منابع مالي و اجراي طرح59.58 KB1398/06/31دانلود
مراحل گردش كار امور مشتركين (وصول مطالبات و درآمد)115.70 KB1398/06/31دانلود
گردش كار وصول مطالبات عمليات فاينانس304.29 KB1398/06/31دانلود
گردش كار مراحل فروش انشعابات فاضلاب و تفاوت آحاد83.64 KB1398/06/31دانلود
فلوچارت فاينانس داخلی22.12 KB1398/06/31دانلود
برنامه ريزی مالی فاينانس داخلی57.64 KB1398/06/31دانلود
اطلاعيه شماره ۲229.43 KB1398/06/31دانلود
اطلاعيه شماره ۱292.50 KB1398/06/31دانلود
اسناد مناقصه - نسخه جديد1.85 MB1398/06/31دانلود
اخطار قطع آب204.91 KB1398/06/31دانلود
اخطار انصراف از تسهيلات تقسيط205.85 KB1398/06/31دانلود
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی75.50 KB1398/06/31دانلود