خانه/تجهیز منابع مالی/فاینانس/فاینانس خارجی

فاینانس خارجی

 

شرکت های آب و فاضلاب مجازند از تسهیلات بین المللی به روش فاینانس اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی واخذ مجوزهای لازم (عنداللزوم) اقدامات لازم را بعمل آورند.