خانه/تجهیز منابع مالی/فاینانس/فاینانس داخلی

فاینانس داخلی

 

براساس ماده ۵۶ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اين امكان فراهم شده است تا با تأمين كنندگان منابع مالي داخلي عمراني قرارداد منعقد گردد براي تسريع در روند اجراي طرح هاي