عنوانحجمتاریخ ایجاد 
مصوبه وزیر محترم نیرو272.06 KB1398/06/31دانلود
شرایط عمومی قرارداد2.16 MB1398/06/31دانلود
شرایط خصوصی قرارداد858.46 KB1398/06/31دانلود
 عنوانحجمتاریخ ایجاد 
فرآیند تنظیم قرارداد BOO و BOT450.00 KB1398/06/31دانلود
چارچوب گزارش توجیهی فنی - مالی طرح های BOO و BOT (نشریه ۰۱ )3.40 MB1398/07/01دانلود
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های ROT،BOT،BOO (نشریه ۰۳)3.28 MB1398/06/31دانلود
دستورالعمل شرکت در مناقصه قراردادهای سرمایه گذاری به روش ROT,BOT,BOO (نشریه ۰۴)2.71 MB1398/06/31دانلود
دستورالعمل ماده 20 قانون الحاق (۲۸/۱۲/۱۳۹۶)424.60 KB1398/06/31دانلود
فرمت آگهی فراخوان پیش ارزیابی در پروژه های BOT158.59 KB1398/06/31دانلود
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOT174.63 KB1398/06/31دانلود
فرمت آگهی فراخوان پیش ارزیابی در پروژه های BOO158.58 KB1398/06/31دانلود
فرمت انگلیسی آگهی فراخوان پروژه های BOO174.92 KB1398/06/31دانلود
فرمت اسناد ارزیابی کیفی احداث، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب/فاضلاب به روش BOT591.35 KB1398/06/31دانلود
فرمت انگلیسی اسناد ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب/فاضلاب به روش BOT226.92 KB1398/06/31دانلود
استاندارد ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن293.89 KB1398/06/31دانلود
استاندارد ویژگیهای میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها273.68 KB1398/06/31دانلود
دستورالعمل فرآیندهای فرآوری تصفیه و اصلاح کیفیت در سامانه های نمک زدایی به روش غشایی1.07 MB1398/06/31دانلود