پروژه ظرفیت سازی و آموزش نیروی انسانی بخش آب و فاضلاب در ایران

 

اين پروژه در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور اجرا و تكميل گرديده و هم‌اكنون مستندات آن در دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشاركت بخش غيردولتي موجود مي‌باشد.